0 Appetizer galleries with Bonito dashi, Lettuce, Salami, Sweet potato, Tomato, and Whole-wheat flour