0 Appetizer galleries with Bonito dashi, Lettuce, Potato, Salami, Sweet potato, and Whole-wheat flour