0 Appetizer galleries with Bonito dashi, Flour, Ground pork, Lettuce, Onion, Salami, and Tomato paste