0 Appetizer galleries with Bonito dashi, Daikon radish, Flour, Lettuce, Onion, Salami, and Tomato paste